Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thực phẩm làm việc tại Fukushima ngày 27/3/2023

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thực phẩm làm việc tại Fukushima ngày 27/3/2023

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng chế biến thực phẩm làm việc tại Fukushima vào ngày 27/3/2023 bằng hình thức phỏng vấn online tại công ty BCN Nhất Phát.

Hình ảnh phỏng vấn bổ sung đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 24/3/2023

Hình ảnh phỏng vấn bổ sung đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 24/3/2023

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn bổ sung đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido vào ngày 24/3/2023 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp tại công ty BCN Nhất Phát.

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 23/3/2023

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 23/3/2023

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido vào ngày 23/3/2023 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp tại công ty BCN Nhất Phát.

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 22/3/2023

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido ngày 22/3/2023

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Hokkaido vào ngày 22/3/2023 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp tại công ty BCN Nhất Phát.

Phỏng vấn đơn hàng thủy sản tại Ibaraki ngày 27/02/2023

Phỏng vấn đơn hàng thủy sản tại Ibaraki ngày 27/02/2023

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại Ibaraki vào ngày 27/02/2023 dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp tại công ty BCN Nhất Phát.

Phỏng vấn đơn hàng thủy sản tại Hokkaido ngày 28/12/2022

Phỏng vấn đơn hàng thủy sản tại Hokkaido ngày 28/12/2022

Một số thông tin của đơn hàng thủy sản làm việc tại Hokkaido, buổi phỏng vấn tuyển dụng diễn ra vào ngày 28/12/2022 dưới hình thức phỏng vấn và tuyển chọn online qua zoom. Sau…