GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Giấy phép xuất khẩu lao động BCN

GIẤY ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

Giấy đăng ký địa điểm đào tạo

GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

STT NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Phạm Thị Xuân Hương Chuyên viên tư vấn và xử lý hồ sơ 0967 911 838
2 Trần Thị Hoa Chuyên viên tư vấn 0902 877 675